ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout Vám základní informace o tom, jakým způsobem  zpracováváme a chráníme Vaše osobní údaje. V tomto dokumentu Vás informujeme o tom,  proč, kdy, jak a jaké údaje o Vás zpracováváme, rovněž zde uvádíme kontakty, na kterých  můžete uplatnit svá práva nebo nás požádat o podrobnější informace o zpracování Vašich  osobních údajů. 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v souladu s příslušnými platnými  a účinnými právními předpisy. Proto činíme veškerá opatření, abychom zamezili zneužití  osobních údajů, které nám jakýmkoli způsobem poskytujete. Vaše osobní údaje zpracováváme  pouze v případech existence právního titulu pro zpracování osobních údajů. 

1 Údaje o nás

Správcem Vašich osobních údajů jsme přímo my, společnost ME:LEGAL s.r.o., advokátní  kancelář, IČO: 180 21 956, se sídlem Jakubská 647/2, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná  v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 380280 (dále jen „my“  nebo „ME:LEGAL“). 

V případě jakýchkoli dotazů, žádostí o poskytnutí jakékoli informace týkající se zpracování  Vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění Vašich práv uvedených níže nás, prosím,  kontaktujte na e-mailové adrese info@melegal.cz. 

2 Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč? 

Zpracováváme o Vás následující osobní údaje: 

• jméno a příjmení; 

• adresní údaje; 

• kontaktní údaje – zejména e-mail a telefonní číslo; 

• fakturační údaje a bankovní spojení;

• případně další informace a údaje, které nám sdělíte při poskytování našich služeb nebo jiném kontaktu s námi. 

3 Kdy Vaše osobní údaje zpracováváme? 

Zpravidla zpracováváme ty Vaše osobní údaje, které nám sami sdělíte nebo které jsou veřejně  dostupné, a to v následujících situacích: 

• poskytujeme Vám právní služby; 

• navštěvujete naše internetové stránky www.melegal.cz; 

• komunikujete s námi prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonicky, e-mailem  nebo prostřednictvím našeho profilu na sociálních sítích; 

• ucházíte se u nás o pracovní pozici.

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně (tzv. papírové spisy) i automatizovaně (ve formě  elektronických spisů a při kontaktování nás elektronickou cestou). V každém případě však při  jejich zpracování dbáme na jejich řádné zabezpečení. 

4 Za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme? 

4.1 Plnění smlouvy 

V případě, kdy dochází k poskytování právních služeb Vám, zpracováváme osobní údaje Vás a  třetích osob (Vašich zaměstnanců, klientů apod.), které nám při poskytování právních služeb  poskytnete, abychom mohli splnit naše povinnosti plynoucí z poskytování právních služeb. Typicky se bude jednat o jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, adresu  bydliště či sídla, kontaktní údaje pro komunikaci, číslo účtu a další údaje, které nám poskytnete. 

Právním základem pro zpracování je tak plnění smlouvy a osobní údaje takto uchováváme po  dobu trvání smlouvy nebo po dobu poskytování právních služeb, a dále po dobu deseti (10) let  ode dne skočení našeho smluvního vztahu. 

4.2 Řešení Vašich požadavků na základě kontaktu 

V případě, že jste nás kontaktovali prostřednictvím kontaktního formuláře na internetových  stránkách, telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím našeho profilu na sociálních sítích nebo  i jiným neuvedeným způsobem, zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem splnění zaslaného  požadavku. Typicky se bude jednat o jméno, příjmení a kontaktní údaje pro komunikaci. 

Právním základem pro zpracování je tak provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy  na Vaši žádost. Osobní údaje takto uchováváme do doby vyřízení Vašeho požadavku a dále po  dobu dalších tří (3) let. 

4.3 Plnění právních povinností 

Na ME:LEGAL dopadá velké množství povinností stanovených právními či stavovskými  předpisy. S jejich plněním je často spojena povinnost zpracovávat osobní údaje. Patří mezi ně  např. zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, nebo zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních  proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Při plnění právních povinností zpracováváme výlučně  ty údaje, jejichž zpracování po nás požadují příslušné právní předpisy. Typicky se bude jednat  o jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, DIČ, adresu bydliště či sídla. 

Právním základem pro zpracování je tak plnění právních povinností. Osobní údaje takto  uchováváme po dobu vyžadovanou příslušnými právními předpisy.

4.4 Náš oprávněný zájem 

Vaše osobní údaje můžeme dále zpracovávat též za účelem ochrany oprávněných zájmů nás,  našich klientů nebo i jiných osob. Typicky se bude jednat o jméno, příjmení, datum narození,  rodné číslo, IČO, DIČ, adresu bydliště či sídla, kontaktní údaje pro komunikaci, číslo účtu a  případné další potřebné údaje, které nám budou poskytnuty. 

Právním základem pro zpracování je tak oprávněný zájem. Osobní údaje takto uchováváme po  dobu tří (3) let od doby zahájení zpracování údajů, není-li právními předpisy (např.  upravujícími výkon advokacie) stanoveno jinak, anebo pokud s ohledem na okolnosti  konkrétního případu netrvá oprávněný zájem na zpracovávání příslušných údajů po delší dobu. 

4.5 Provádění činností při náboru zaměstnanců 

Pokud se u nás ucházíte o zaměstnání či o jinou formu spolupráce, pak pro tento účel  zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sdělíte během takového výběrového řízení.  Typicky se bude jednat o jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště,  kontaktní údaje pro komunikaci, údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech a případně další  údaje, které nám poskytnete. 

Právním základem pro zpracování je tak provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy  na Vaši žádost. Osobní údaje takto uchováváme po dobu náborového řízení, maximálně však po  dobu tří (3) měsíců od prvního kontaktu s Vámi, pokud následně nebudeme mít jiný důvod pro  jejich další zpracovávání. 

5 Komu Vaše osobní údaje předáváme? 

V některých případech mohou Vaše osobní údaje zpracovávat i další osoby. Vedle orgánů  veřejné moci, kterým můžeme Vaše osobní sdělit v případech, kdy nám tak stanovují právní  předpisy, můžeme Vaše osobní údaje v nezbytných případech předat také jakékoli spolehlivé  třetí straně, která pro nás zajišťuje služby jako náš smluvní partner. Takové předání je vždy  prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů a zabezpečeno vhodnými  opatřeními na ochranu Vašich osobních údajů. 

Seznam smluvních partnerů, kteří mohou mít přístup k Vašim osobním údajům:
• AVE Soft s.r.o., IČO: 253 78 392, se sídlem Dostálova 882/63, Heřmanice, 713 00 Ostrava;
• Ing. Kateřina Kolečkářová, IČO: 457 04 406, se sídlem Bílkova 864/15, Staré Město, 110 00  Praha 1; 
• Microsoft Corporation, 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA;
• Webflow, Inc., 398 11th Street, Floor 2, San Francisco, CA 94103, USA. 

Dále pokud s Vašimi osobními údaji nakládají naši zaměstnanci či spolupracující advokáti, tak  jsou přísně vázání povinností mlčenlivosti za podmínek stanovených příslušnými právními a  stavovskými předpisy.

6 Jaká máte práva ve vztahu k Vašim osobním údajům? 

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte v souladu s příslušnými právními předpisy  níže uvedená práva, které samozřejmě plně respektujeme a při jejich uplatňování se Vám  budeme snažit vyjít vstříc v maximální možné míře: 

Právo na přístup k osobním údajům – máte právo se nás zeptat, jaké osobní údaje o Vás  zpracováváme; 

Právo na opravu osobních údajů – pokud zjistíte, že osobní údaje, které o Vás  zpracováváme, nejsou aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu;

Právo na výmaz („právo být zapomenut“) – na Vaši žádost musíme vymazat veškeré  osobní údaje, které o Vás zpracováváme. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod,  který nás opravňuje či zavazuje tyto údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze  zákona) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést; 

Právo na omezení zpracování – do doby vyřešení Vašeho podnětu máte právo na  omezení zpracování, pokud budete popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich  zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování; 

Právo na přenositelnost údajů – máte právo na přenositelnost osobních údajů, které se  vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo  se vztahuje na osobní údaje, které jste nám poskytli, a které zpracováváme na základě  Vašeho souhlasu či smlouvy. Máte rovněž právo požádat o předání těchto údajů jinému  správci, je-li to technicky možné. Toto právo může být omezeno, pokud by tím byla  ohrožena práva a svobody jiných osob; 

Právo vznést námitku – pokud máte dojem, že zpracováváme Vaše osobní údaje nad  rámec našeho oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. V  případě, že neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který  převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě námitky  ukončíme bez zbytečného odkladu; 

Právo podat stížnost – pokud budete nespokojeni, máte právo podat stížnost k Úřadu  pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00 Praha 7  (více na https://www.uoou.cz/). 

Máte-li jakýkoli dotaz ohledně tohoto dokumentu, můžete nám napsat na e-mail info@melegal.cz

7 Závěr 

Tento dokument je pravidelně revidován a aktualizován. Proto Vám doporučujeme, abyste se  na tuto stránku čas od času podívali. Poslední aktuální znění je Vám k dispozici vždy zde na  našich internetových stránkách. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 1. 4. 2023. 

ME:LEGAL s.r.o., advokátní kancelář