Začínáte podnikat? Průvodce právními aspekty pro startupy

Každý startup, který si klade za cíl úspěch na trhu, musí nejen věnovat pozornost svému produktu nebo službě, ale také komplexně řešit řadu právních aspektů. Právě tyto aspekty často rozhodují o budoucí stabilitě a růstu společnosti. Porozumění právním otázkám není jen o odvrácení rizika, ale také o vytváření pevných základů pro růst a inovace. V následujícím průvodci se zaměříme na klíčová právní témata, která by neměla uniknout vaší pozornosti.

Právní forma podnikání

Co to znamená?

Základní otázkou, než začnete podnikat, je, jakou formu bude mít vaše podnikání. Budete podnikat sami jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), nebo si založíte společnost? Pokud budete zakládat společnost, jakou společnost si založit? Při výběru právní formy je potřeba vzít v úvahu, zdali budete podnikat sami, nebo s partnery. Jestli chcete začít v malém a postupně růst, anebo rovnou začít ve velkém. Otázek je mnoho a volba právní formy ovlivní nejen výši zaplacených daní, účetní povinnosti, ale i vaši odpovědnost vůči věřitelům a schopnost získat externí investice.

Jak si vybrat?

Rozhodování o právní formě by mělo být založeno na konkrétních potřebách vašeho podnikání. Podnikání jako OSVČ je většinou do určitého objemu daňově výhodnější vzhledem k možnosti využití nákladového paušálu, jednoduchého účetnictví a případně také paušální daně. Na druhé straně v případě podnikání jako OSVČ ručíte za své dluhy z podnikání veškerým svým majetkem. Taktéž jsou zde limity v případě, že byste chtěli rychle růst a podnikali s dalšími společníky.

Společnosti (typicky jsou voleny společnost s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciová společnost (a.s.)) jsou povinny vést podvojné účetnictví a účtují se u nich reálné náklady. Výhodou podnikání v rámci společnosti (té kapitálové, tj. s.r.o. a a.s.) je, že za dluhy z podnikání ručí společnost svým majetkem a společníci pouze do výše svých nesplacených vkladů. Společnost je určitě vhodnější formou podnikání, pokud chcete začít podnikat s dalšími společníky a plánujete rychlý růst. Například, pokud plánujete růst a hledat investory, budou jistě vhodnější s.r.o. nebo a.s. U s.r.o. je povinný základní kapitál minimálně 1 Kč (při minimální výši vkladu 1 Kč na jednoho společníka), u a.s. jsou to 2.000.000 Kč.

Zakladatelské smlouvy

Proč jsou důležité?

Pokud se rozhodnete začít podnikat s dalšími společníky, je před zahájením podnikání nezbytně nutné si jasně stanovit práva a povinnosti jednotlivých zakladatelů. Jasné dohody mezi zakladateli eliminují potenciální konflikty v budoucnosti a zajišťují hladký chod společnosti. Poté, co je společnost založena a začne produkovat příjmy, jakékoliv úpravy podmínek mezi zakladateli jsou už těžší na vyjednání.

Co by měly obsahovat?

Smlouvy by měly řešit hlavně otázky týkající se podílů, rozdělení odpovědnosti a příjmů, exit strategie a další klíčové aspekty.

Duševní vlastnictví

Základy

Majetkem společnosti nejsou pouze zásoby a hotové produkty, ale i její název, logo, know-how, případně nové postupy a technologie. Tyto nehmotné statky je potřeba chránit, aby je nemohla využívat i konkurence a vaše podnikání tak nepřišlo o svoji konkurenční výhodu.

Strategie ochrany

Autorská práva, ochranné známky či užitné vzory nebo patenty jsou základními nástroji pro vaši ochranu. Je vhodné zvážit, které prvky vašeho podnikání jsou klíčové a vyžadují ochranu. V případě, že máte originální název či logo, doporučujeme je zaregistrovat jako ochrannou známku. V případě, že jste vymysleli novou technologii nebo výrobek, určitě stojí za zvážení, zda je nenechat patentovat.

Zaměstnanecké smlouvy a dohody

Různé typy smluv

V případě, že založíte společnost, musíte se rozhodnout, zda se stanete zaměstnancem společnosti a budete si vyplácet mzdu, nebo budete své společnosti za stanovených podmínek fakturovat. Případně, zda vaším jediným příjmem ze společnosti bude výplata dividendy, pokud společnost bude v zisku. Dále je nutné zvážit, jestli bude mít společnost zaměstnance nebo pouze dodavatele či externí spolupracovníky. Se zaměstnanci musíte vždy uzavřít písemné pracovní smlouvy. Doporučujeme uzavřít písemné smlouvy i s externími spolupracovníky a dodavateli.

Důležitá ujednání

Jednotlivé smlouvy by měly obsahovat jasné formulace týkající se náplně práce, odměny, ochrany dat, zákazu konkurence a dalších klíčových aspektů.

Regulační požadavky a licence

Co to obnáší?

Některé podnikatelské činnosti jako například pohostinství nebo zdravotnictví vyžadují splnění speciálních podmínek pro možnost tyto činnosti legálně vykonávat, což je zkoumáno při udělení příslušného oprávnění od příslušného úřadu. Takové obory jsou taktéž předmětem dalších speciálních regulací, jako jsou například hygienické normy a další.

Jak se připravit?

Nedodržení těchto pravidel může vést k citelným sankcím, jako jsou pokuty nebo až zákaz podnikání. Proto je nutné si před začátkem podnikání ověřit, jaká živnostenská oprávnění, povolení a licence potřebujete a požadavky jakých norem musíte splnit a také, zda budete schopni splnit podmínky k jejich získání.

Financování a investice

Různé formy financování

Venture capital (rizikový kapitál), bankovní půjčky, dotace a další formy financování mají každá své právní náležitosti a potenciální úskalí. Hlavně je nutné mít se na pozoru před osobním ručením za podnikatelské dluhy.

Co mě čeká?

Je důležité porozumět tomu, jaké povinnosti vůči investorům přebíráte. Někdy mohou být podmínky financování restriktivní a mohou výrazně omezit vaši podnikatelskou svobodu.

GDPR a ochrana osobních údajů

Základy

Dále musíte zajistit, že vaše podnikání bude v souladu s právními normami týkajícími se ochrany osobních údajů.

Jak na to?

Zanalyzujte, zda a jakým způsobem pracujete s osobními údaji. Připravte a implementujte interní pravidla a bezpečnostní opatření, která zaručí, že všechny zpracovávané údaje budou zpracovávány v souladu s příslušnou legislativou.

Jak je ze shrnutí patrné, právní aspekty podnikání jsou komplexní a nevyplácí se je podceňovat. Dobrá příprava a porozumění klíčovým tématům vám mohou ušetřit nejen finanční prostředky, ale i čas a nervy. Správné právní nastavení od počátku může být klíčem k úspěchu vašeho podnikání.